Bieg 5 mil

VI BIEG “5 MIL” 2018 – REGULAMIN


REGULAMIN

Regulamin Biegu “5 MIL”

I. ORGANIZATOR

1. Organizatorem Biegu “5 MIL” jest Gdyński Dywizjon Okrętów Bojowych oraz Stowarzyszenie Oficerów Marynarki Wojennej RP

2. Impreza odbywa się we współpracy z Gdyńskim Centrum Sportu.

II. PATRONAT

1. Patronat honorowy nad Biegiem “5 MIL” objął Prezydent Miasta Gdynia Pan dr Wojciech Szczurek

III. CEL

1. Popularyzacja i upowszechnianie biegania, jako najprostszej formy aktywności ruchowej o prozdrowotnej wśród żołnierzy zawodowych i środowisk cywilnych.

2. Promocja Gdyńskiego Dywizjonu Okrętów Bojowych, Stowarzyszenia Oficerów Marynarki Wojennej oraz miasta Gdynia.

3. Wyłonienie najlepszych zawodników w klasyfikacji OPEN kobiet i mężczyzn oraz w dodatkowych kategoriach dla wojskowych (kobiet i mężczyzn) oraz zawodników służących w Gdyńskim Dywizjonie Okrętów Bojowych.

4. Wyłonienie najlepszych drożyn w klasyfikacji open i klasyfikacji drużyn wojskowych.

IV. TERMIN I MIEJSCE

1. Bieg “5 MIL” odbędzie się w dniu 24 maja 2018 roku na terenie Portu Wojennego Gdynia.

2. Start zawodników odbędzie się przed okrętem ORP “Gen. T. Kościuszko” o godz. 11:00

3. Meta biegu będzie znajdować się przed okrętem ORP “Gen. T. Kościuszko”.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany organizacji startu i mety.

V. DYSTANS, TRASA BIEGU, LIMIT CZASU

1. Długość tresy: 5 mil morskich (9260 m = 2 pętle po 4630 m). Trasa nie posiada atestu PZLA.

2. Trasa będzie oznaczona co 1 km.

3. Trasa będzie wyłączona z ruchu kołowego (z wyjątkiem pojazdów organizatora). Wyłączenie dotyczy również rowerów, rolek, deskorolek oraz innych urządzeń mechanicznych.

4. Poza osobami pełniącymi funkcje organizacyjne, na trasie nie mogą przebywać osoby bez numeru startowego. Osoby naruszające niniejszy zakaz mogą być usunięte z trasy biegu przez odpowiednie służby.

5. Ze względów na bezpieczeństwo zabrania się:

– wnoszenia na trasę biegu przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla innych zawodników,

– uczestnictwa w biegu w stroju zasłaniającym twarz i uniemożliwiającym identyfikację zawodnika,

– startu ze zwierzętami.

6. Na trasie zostanie umieszczony jeden punkt z wodą w okolicy budynku Sztabu dOB i będzie zabezpieczał przebieg zawodników na dwóch pętlach biegowych.

7. Na trasie Biegu “5 MIL”  będą punkty kontrolne elektronicznego pomiaru czasu. Ominięcie bramki kontrolnej wbieganie na chodnik, trawnik czy jakąkolwiek część drogi, nie będącą trasą biegu, może skutkować dyskwalifikacją.

8. Limit czasu na ukończenie zawodów wynosi 1,5 godziny.

9. Po upływie limitu czasu, zawodnik jest zobowiązany do niezwłocznego opuszczenia trasy biegu.

10. Osoba, która pozostanie na trasie po upływie tego czau, robi to na własną odpowiedzialność i może zostać ukarany za łamanie przepisów ruchu drogowego oraz Kodeksu Cywilnego.

VI. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. W Biegu “5 MIL” może wziąć udział osoba, która najpóźniej w dniu biegu ukończy 18 lat.

2. Każdy zawodnik, startujący w Biegu “5 MIL”, musi zostać zweryfikowany. Weryfikacja następuje przy odbiorze pakietu startowego w Biurze Zawodów.

3. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w Biegu “5 MIL” tylko pod opieką osoby pełnoletniej oraz za pisemną zgodą opiekunów prawnych. Fakt ten obowiązkowo należy odnotować w karcie zgłoszeniowej wypełnionej w Biurze Zawodów przed startem.

4. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu, będzie prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego w formie elektronicznej oraz w biurze zawodów osobiste podpisanie odbioru pakietu startowego uczestnika.

5. Zawodnicy biorą udział w biegu na własną odpowiedzialność. Wypełnienie prawidłowo formularza zgłoszeniowego oraz dokonanie opłaty startowej oznacza, że uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w biegu,w tym zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała oraz urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód o charakterze majątkowym i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko.

6. Uczestnicy biegu zobowiązani są do bezwzględnego wykonywania poleceń służb odpowiedzialnych za kierowanie ruchem drogowym, w tym Żandarmerii Wojskowej, sędziów, i innych służb zabezpieczających trasę biegu.

7. Decyzje obsługi medycznej dotyczące kontynuowania biegu są ostateczne i niepodważalne.

8. Drużyny będą rywalizować w dwóch kategoriach: “OPEN” i „Zespołów Wojskowych”.

9. Każda drużyna składa się z pięciu osób w tym minimum jednej kobiety, obowiązkowo zgłoszonych do biegu indywidualnego. Drużyny wojskowe muszą mieć w składzie pięć osób wojskowych

10. Zawodników będących członkami poszczególnych drużyn obowiązuje regulamin BIEGU „5 MIL”. Jeden zawodnik może reprezentować jedną drużynę

11. Za drużynę odpowiedzialny jest jej kapitan. Jest on jedyną osobą, która:

– zgłasza ekipę do udziału w Biegu Drużynowym,

– decyduje o składzie drużyny,

– występuje w imieniu drużyny,

– kontaktuje się z organizatorem biegu.

12. Za wynik końcowy drużyny uznaje się sumę pięciu czasów osiągniętych przez jej zawodników, w tym minimum jednej kobiety. W “kategorii zespołów wojskowych” wygrywa zespół, której suma 5 zawodników wojskowych jest najmniejsza. W “kategorii drużynowej OPEN” wygrywa zespół, której suma 5 zawodników jest najmniejsza. W przypadku, gdy bieg ukończy mniej niż 5 zawodników (w tym minimum jedna kobieta) reprezentujących drużynę, nie będzie ona klasyfikowana.

13. Zgłoszenia drużyn przyjmowane są do 15 maja 2018 roku

14. Kapitan zgłasza drużynę wypełniając formularz zgłoszeniowy pobrany ze strony www.5mil.pl i wypełniony przesyła na adres piecmil@wp.pl. Jakiekolwiek zmiany w składach drużyn kapitan dokonać może do 15 maja 2018 roku.

15. W razie uzyskania jednakowych wyników przez więcej niż jedną drużynę, o pozycji w klasyfikacji końcowej decyduje czas najlepszego zawodnika w drużynie

16. Zawodnicy zdyskwalifikowani za doping i odbywający karę za nieprzestrzeganie regulaminu nie mają prawa startu w Biegu “5 MIL” aż do wygaśnięcia dyskwalifikacji.

17. Koszt opłaty startowej, opłat za noclegi, dojazdów oraz własnego wyżywienia każdy zawodnik pokrywa we własnym zakresie.

18. Rzeczy do depozytu będą przyjmowane tylko w udostępnionych przez organizatorów workach, na których znajdować się będzie specjalne oznakowanie.

19. Organizator nie bierze odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione w depozycie

VII. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA

1. Zgłoszenia indywidualne do Biegu “5 MIL” będą przyjmowane poprzez formularz zgłoszeniowy, dostępny na http://competit.pl/zgloszenie/2615/, zaakceptować regulamin zawodów oraz uiścić odpowiednią opłatę przez panel przelewy24.

STOWARZYSZENIE OFICERÓW MARYNARKI WOJENNEJ RP ZARZĄD GŁÓWNY
Zawiszy Czarnego 1
81-374 Gdynia
NIP: 5862161809
nr konta: 13 1750 0012 0000 0000 2508 7658

Rejestracja rozpocznie się 10 kwietnia 2018 r. i będzie trwać do 15 maja 2018 r. lub do wyczerpania miejsc.

2. ZGŁOSZENIE DRUŻYN: kapitan drużyny wypełnia formularz zgłoszeniowy do 15 maja2018 roku i wysyła osobnym e-mail na adres: pięcmul@wp.pl, dodając nazwę drużyny, imię i nazwisko (stopień wojskowy) wszystkich zawodników. Drużyna składa się z 5 osób (w tym minimum jednej kobiety), obowiązkowo wcześniej zgłoszonych do biegu indywidualnego (każda osoba może być klasyfikowana tylko w jednej drużynie).

3. Limit uczestników w Biegu “5 MIL” wynosi 500 osób z uiszczoną opłatą startową, ilość zgłoszonych zespołów wynika tylko z zawodników zgłoszonych indywidualnie. W przypadku wyczerpania limitu, Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów.

4. Za zgłoszenie uważa się dostarczenie prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz uiszczenie opłaty startowej w określonej niniejszym regulaminem wysokości.

5. Opłata startowa za udział w Biegu “5MIL” w terminie od 10 kwietnia 2018 r. do 15 maja 2018 r. wynosi 30 zł, opłacona przez panel przelewy24 w trakcie rejestracji zgłoszenia.

6. Opłatę należny uregulować podczas rejestracji, w przeciwnym razie zgłoszenie będzie anulowane.

7. Potwierdzenie rejestracji i dokonanej opłaty przez uczestnika biegu jest ukazanie się na stronie http://competit.pl/lista/2615/

8. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji zawodnika, nieukończenia biegu lub wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Nie ma możliwości przeniesienia opłaty na innego uczestnika, ani na inny rok.

9. Każdy uczestnik, który przekaże pakiet startowy innej osobie, może zostać zdyskwalifikowany, jak również zawieszony w prawach uczestnictwa imprezach organizowanych przez Gdyński Dywizjon Okrętów Bojowych na 2 lata.

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji przelewów bankowych i pocztowych.

VIII. PAKIET STARTOWY

1. W ramach opłaty startowej każdy uczestnik otrzymuje:

– numer startowy z chipem i czterema agrafkami,

– medal na mecie,

– worek na odzież (depozyt),

– zabezpieczenie medyczne,

– elektroniczny pomiar czasu,

– możliwość skorzystania z szatni i depozytu,

2. Podstawą odbioru pakietu startowego jest złożeniu własnoręcznego podpisu w biurze zawodów oraz weryfikacja danych na podstawie dokumentu tożsamości.

3. Odbiór pakietu startowego można dokonać tylko osobiście w biurze w dniu zawodów, bez możliwości odbioru za inną osobę.

4. Biuro będzie się mieścić w Centrum Zawodów i czynne będzie  dniu 24 maja 2018 roku w godzinach 8.00 – 10.30:

5. Po biegu w dniu 24 maja 2018 roku w godzinach 11.30 – 14.00 dla uczestników biegu  w Centrum Zawodów odbędzie się Pasta Party.

IX. KLASYFIKACJA I WYNIKI

1. W Biegu “5 MIL” prowadzone będą następujące klasyfikacje:

– kategoria generalna kobiet,

– kategoria generalna mężczyzn,

– kategoria wojskowa kobiet,

– kategoria wojskowa mężczyzn,

– kategoria drużynowa – OPEN,

– kategoria drużynowa – wojskowa,

– kategoria indywidualna kobiet dOB,

– kategoria indywidualna mężczyzn dOB,

2. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia dodatkowych kategorii lub usunięcia kategorii z rywalizacji.

3. Wyniki będą opublikowane na tablicy informacyjnej w centrum zawodów,  na stronie internetowej imprezy www.5mil.pl  oraz przekazane do informacji mediów.

X. NAGRODY

1. Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą Bieg “5 MIL” otrzymają pamiątkowy medal na mecie.

2. Warunkiem otrzymania nagród jest ukończenie biegu.

3. W przypadku nieobecności na ceremonii wręczenia nagród, puchary będzie można odebrać tylko w siedzibie Organizatora – dOB w Gdyni do 31 maja 2018 r.

4. Zdobywcy miejsc I – III we wszystkich klasyfikacjach biegowych mężczyzn, kobiet i drużynowych otrzymają pamiątkowy puchar.

5. Organizator wyróżni nagrodą specjalną najstarszego i najmłodszego uczestnika, który ukończy bieg.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych nagród w wybranych prze siebie klasyfikacjach.

XI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Zgodnie z art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922.) dane osobowe uczestników Biegu “5 MIL” przetwarzane będą w celach organizacji i przeprowadzenia biegu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody oraz innych czynności związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą i nie będą udostępniane innym odbiorcom.

2. Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne,  ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów. Niepodanie danych lub brak zgody na ich przetwarzanie, uniemożliwia udział w Biegu “5 MIL” . Informujemy, że wyrażona zgoda może zostać w każdym czasie odwołana.

3. Przetwarzanie danych uczestników, w związku z udziałem w Biegu “5 MIL”, obejmuje także publikację imienia i nazwiska, roku urodzenia, Jednostki Wojskowej, klubu uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany będzie projekt.

4. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez Organizatora i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r, (Dz. U. z 2016 r., poz. 922). Organizator nie będzie ujawniał tych informacji żadnym osobom trzecim.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszystkich uczestników Biegu “5 MIL” obowiązuje niniejszy regulamin.

2. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

3. Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie i startują na własną odpowiedzialność.

4. Wysłanie zgłoszenia i dokonanie wpłaty za udział w zawodach jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu oraz wzięciem udziału w imprezie i nie podlega zwrotowi.

5. Niniejszy regulamin może ulec zmianie. Informacja zostanie umieszczona na stronie organizatora.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu, robienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym świecie wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników biegu. Mogą one być wykorzystane przez Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach typu CD-Rom, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno – reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora.

8. Na miejsce biegu zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji podnoszących wydajność fizyczną oraz alkoholu. Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków i substancji, zarówno przed, jak i podczas biegu, pod groźbą wykluczenia z niego. W wypadku stwierdzenia, że uczestnik narusza powyższy zakaz, Organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia do udziału w biegu lub wykluczenia w jego trakcie.

9. Każdy uczestnik biegu jest zobowiązany do umieszczenia numeru startowego z przodu, na wysokości klatki piersiowej pod karą dyskwalifikacji.

10. Zawodnik po zakończeniu biegu jest zobowiązany do zwrotu CHIPA a brak takiego faktu może skutkować dyskwalifikacją.

11. Organizator zapewnia doraźną opiekę medyczną na trasie i mecie biegu.

12. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione w trakcie imprezy.

13. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator.