Przeskocz do treści

VII BIEG 5 MIL REGULAMIN

I. ORGANIZATOR

 1. Organizatorem Biegu 5 MIL jest Gdyński Dywizjon Okrętów Bojowych oraz Stowarzyszenie Oficerów Marynarki Wojennej RP
 2. Impreza odbywa się we współpracy z Gdyńskim Centrum Sportu.

II. PATRONAT

 1. Patronat honorowy nad VII Biegiem 5 MIL  objął
  Prezydent Miasta Gdynia Pan dr Wojciech Szczurek

III. KOMITET HONOROWY

 1. W skład Komitetu Honorowego wchodzą dotychczasowi Dowódcy dOB, organizatorzy Biegu 5 MIL

kmdr rez. Jacek KOSIŃSKI

kmdr Tomasz CZAPCZYŃSKI

IV. CEL

 1. Popularyzacja i upowszechnianie biegania, jako najprostszej formy aktywności ruchowej i prozdrowotnej wśród żołnierzy zawodowych
 2. i środowiska cywilnego.
 3. Promocja Gdyńskiego Dywizjonu Okrętów Bojowych, Stowarzyszenia Oficerów Marynarki Wojennej RP oraz miasta Gdynia.
 4. Wyłonienie najlepszych zawodników w klasyfikacji OPEN kobiet i mężczyzn, dodatkowych kategoriach dla wojskowych (kobiet i mężczyzn) oraz zawodników służących w Gdyńskim Dywizjonie Okrętów Bojowych.
 5. Wyłonienie najlepszych drożyn w klasyfikacji OPEN.

V. TERMIN I MIEJSCE

 1. Bieg 5 MIL odbędzie się w dniu 23 maja 2019 roku na terenie Portu Wojennego Gdynia.
 2. Start zawodników odbędzie się przed okrętem ORP “Gen. T. Kościuszko” o godz. 11:00
 3. Meta biegu będzie znajdować się przed okrętem ORP “Gen. T. Kościuszko”.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany organizacji startu i mety.

VI. DYSTANS, TRASA BIEGU, LIMIT CZASU

 1. Długość trasy: 5 mil morskich (9260 m = 2 pętle po 4630 m). Trasa nie posiada atestu PZLA.
 2. Trasa będzie oznaczona co 1 km.
 3. Trasa będzie wyłączona z ruchu kołowego (z wyjątkiem pojazdów organizatora). Wyłączenie dotyczy również rowerów, rolek, deskorolek oraz innych urządzeń mechanicznych.
 4. Poza osobami pełniącymi funkcje organizacyjne, na trasie nie mogą przebywać osoby
  bez numeru startowego. Osoby naruszające niniejszy zakaz będą usunięte z trasy biegu przez odpowiednie służby.
 5. Ze względów na bezpieczeństwo zabrania się:

– wnoszenia na trasę biegu przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla innych zawodników,

– uczestnictwa w biegu w stroju zasłaniającym twarz i uniemożliwiającym identyfikację zawodnika,

– startu ze zwierzętami.

 1. Na trasie zostanie umieszczony jeden punkt z wodą w okolicy budynku Sztabu dOB, który będzie zabezpieczał przebieg zawodników na dwóch pętlach biegowych.
 2. Na trasie Biegu 5 MIL  będą punkty kontrolne elektronicznego pomiaru czasu. Ominięcie bramki kontrolnej wbieganie na chodnik, trawnik czy jakąkolwiek część drogi, nie będącą trasą biegu, może skutkować dyskwalifikacją.
 3. Limit czasu na ukończenie biegu wynosi 1,5 godziny.
 4. Po upływie limitu czasu, zawodnik jest zobowiązany do niezwłocznego opuszczenia trasy biegu.
 5. Osoba, która pozostanie na trasie po upływie tego czasu, robi to na własną odpowiedzialność i może zostać ukarana za łamanie przepisów ruchu drogowego oraz Kodeksu Cywilnego.

VII. WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. W Biegu 5 MIL może wziąć udział osoba, która najpóźniej w dniu biegu ukończy 18 lat.
 2. Każdy zawodnik, startujący w Biegu 5 MIL musi zostać zweryfikowany przed startem. Weryfikacja następuje przy odbiorze pakietu startowego w Biurze Zawodów.
 3. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w Biegu 5 MIL tylko pod opieką osoby pełnoletniej oraz za pisemną zgodą opiekunów prawnych. Fakt ten obowiązkowo należy odnotować w karcie zgłoszeniowej wypełnionej przed startem w Biurze Zawodów.
 4. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu, będzie prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego w formie elektronicznej oraz w biurze zawodów osobiste podpisanie odbioru pakietu startowego uczestnika.
 5. Zawodnicy biorą udział w biegu na własną odpowiedzialność. Wypełnienie prawidłowo formularza zgłoszeniowego oraz dokonanie opłaty startowej oznacza, że uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w biegu w tym zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała oraz urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód o charakterze majątkowym i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko.
 6. Uczestnicy biegu zobowiązani są do bezwzględnego wykonywania poleceń służb odpowiedzialnych za kierowanie ruchem drogowym, w tym Żandarmerii Wojskowej, sędziów,
  i innych służb zabezpieczających trasę biegu.
 7. Decyzje obsługi medycznej dotyczące kontynuowania biegu są ostateczne i niepodważalne.
 8. Drużyny będą rywalizować w kategorii OPEN.
 9. Każda drużyna składa się z pięciu osób w tym minimum jednej kobiety, które są obowiązkowo zgłoszone do biegu indywidualnego.
 10. Zawodników będących członkami poszczególnych drużyn obowiązuje regulamin BIEGU 5 MIL. Jeden zawodnik może reprezentować jedną drużynę.
 11. Za drużynę odpowiedzialny jest jej kapitan. Jest on jedyną osobą, która:

– zgłasza zespół do udziału w Biegu Drużynowym,

– decyduje o składzie drużyny,

– występuje w imieniu drużyny,

– kontaktuje się z organizatorem biegu.

 1. Za wynik końcowy drużyny uznaje się sumę pięciu czasów osiągniętych przez jej zawodników,
  w tym minimum jednej kobiety. W kategorii drużynowej OPEN wygrywa zespół, którego suma czasów 5 zawodników jest najmniejsza. W przypadku, gdy bieg ukończy mniej niż 5 zawodników
  (w tym minimum jedna kobieta) reprezentujących drużynę, nie będzie ona klasyfikowana.
 2. Zgłoszenia drużyn przyjmowane są do 14 maja 2019 roku
 3. Kapitan zgłasza drużynę wypełniając „formularz zgłoszeniowy” znajdujący się na  stronie www.5mil.pl i wypełniony przesyła automatycznie do organizatora.

Jakiekolwiek zmiany w składach drużyn kapitan może dokonać do 14 maja 2019 roku i po tym terminie nie jest możliwe dokonanie zmian w jej składzie.

 1. W razie uzyskania jednakowych wyników przez więcej niż jedną drużynę, o pozycji w klasyfikacji końcowej decyduje czas najlepszego zawodnika w drużynie.
 2. Zawodnicy zdyskwalifikowani za doping i odbywający karę za nieprzestrzeganie regulaminu nie mają prawa startu w Biegu 5 MIL aż do wygaśnięcia dyskwalifikacji.
 3. Koszt opłaty startowej, opłat za noclegi, dojazdów oraz własnego wyżywienia każdy zawodnik pokrywa we własnym zakresie.
 4. Rzeczy do depozytu będą przyjmowane tylko w udostępnionych przez organizatorów workach, na których znajdować się będzie specjalne oznakowanie.
 5. Organizator nie bierze odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione w depozycie

VIII. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA

 1. ZGŁOSZENIA INDYWIDUALNE: do Biegu “5 MIL” będą przyjmowane poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na http://competit.pl/zgloszenie/2615/ oraz zaakceptowanym regulaminie zawodów i uiszczeniu odpowiedniej opłaty przez panel przelewy24.

STOWARZYSZENIE OFICERÓW MARYNARKI WOJENNEJ RP ZARZĄDGŁÓWNY

ul. Zawiszy Czarnego 1
81-374 Gdynia
NIP: 5862161809
nr konta: 13 1750 0012 0000 0000 2508 7658

Rejestracja rozpocznie się 10 kwietnia 2019 r. i będzie trwać do 14 maja 2019 r. lub do wyczerpania miejsc.

 1. ZGŁOSZENIE DRUŻYN: kapitan drużyny wypełnia formularz zgłoszeniowy do 14 maja 2019 roku i wypełniony przesyła automatycznie do organizatora, wpisując nazwę drużyny, imię i nazwisko (stopień wojskowy) wszystkich zawodników. Drużyna składa się z 5 osób (w tym minimum jednej kobiety), obowiązkowo wcześniej zgłoszonych do biegu indywidualnego (każda osoba może być klasyfikowana tylko w jednej drużynie).
 2. Limit uczestników w Biegu 5 MIL wynosi 600 osób z uiszczoną opłatą startową.
  Ilość zgłoszonych zespołów wynika tylko z zawodników zgłoszonych indywidualnie.
  W przypadku wyczerpania limitu, Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów.
 3. Za zgłoszenie uważa się dostarczenie prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego
  oraz uiszczenie opłaty startowej w określonej niniejszym regulaminem wysokości.
 4. Opłata startowa za udział w Biegu 5MIL w terminie od 10 kwietnia 2019 r do 14 maja 2019 r wynosi 30 zł, opłacona przez panel przelewy24 w trakcie rejestracji zgłoszenia.
 5. Opłatę należny uregulować podczas rejestracji lub po jej wysłaniu, jednak nie później niż 72 godziny, w przeciwnym razie zgłoszenie będzie anulowane.
 6. Potwierdzenie rejestracji i dokonanej opłaty przez uczestnika biegu jest ukazanie się na stronie http://competit.pl/lista/2615/
 7. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji zawodnika, nieukończenia biegu lub wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Nie ma możliwości przeniesienia opłaty na innego uczestnika, ani na inny rok.
 8. Każdy uczestnik, który przekaże pakiet startowy innej osobie, może zostać zdyskwalifikowany, jak również zawieszony w prawach uczestnictwa imprezach organizowanych przez Gdyński Dywizjon Okrętów Bojowych na 2 lata.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji przelewów bankowych i pocztowych.

IX. PAKIET STARTOWY

 1. W ramach opłaty startowej każdy uczestnik otrzymuje:

– numer startowy z chipem i czterema agrafkami,

– numer startowy z chipem i czterema agrafkami,

– medal na mecie,

– worek na odzież (depozyt) wg potrzeb,

– zabezpieczenie medyczne,

– elektroniczny pomiar czasu,

– możliwość skorzystania z szatni i depozytu,

- uczestnictwo w loterii nagród rzeczowych.

 1. Podstawą odbioru pakietu startowego jest złożenie własnoręcznego podpisu w biurze zawodów oraz weryfikacja danych na podstawie dokumentu tożsamości.
 2. Odbiór pakietu startowego można dokonać tylko osobiście w biurze w dniu zawodów, bez możliwości odbioru za inną osobę.
 3. Biuro będzie się mieścić w Centrum Zawodów i czynne będzie  dniu 23 maja 2019 roku w godzinach 8.00 – 10.30:
 4. Po biegu w dniu 23 maja 2019 roku w godzinach 11.30 – 14.00 dla uczestników biegu  w Centrum Zawodów odbędzie się Pasta Party.

X. KLASYFIKACJA I WYNIKI

 1. W Biegu “5 MIL” prowadzone będą następujące klasyfikacje:

– kategoria generalna kobiet,

– kategoria generalna mężczyzn,

– kategoria wojskowa kobiet,

– kategoria wojskowa mężczyzn,

– kategoria drużynowa – OPEN,

– kategoria indywidualna kobiet dOB,

– kategoria indywidualna mężczyzn dOB,

 1. Kategoria OPEN kobiet i mężczyzn obejmuje wszystkich zawodników zgłoszonych do Biegu.
 2. Zawodnicy, którzy chcą zostać sklasyfikowani w Kategoriach wojskowych kobiet i mężczyzn, muszą podczas zgłoszenia, na formularzu obowiązkowo podać stopień wojskowy i nazwę Jednostki Wojskowej jaką reprezentują. Brak takich informacji automatycznie nie zakwalifikuje zawodnika do kategorii w rywalizacji wojskowej a jedynie w kategorii  OPEN.
 3. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia dodatkowych kategorii lub usunięcia kategorii z rywalizacji.
 4. Wyniki będą opublikowane na tablicy informacyjnej w Centrum Zawodów, na stronie internetowej imprezy www.5mil.pl  oraz przekazane do informacji mediów.

XI. NAGRODY

 1. Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą Bieg 5 MIL otrzymają pamiątkowy medal na mecie.
 2. Warunkiem otrzymania nagród jest ukończenie biegu.
 3. W przypadku nieobecności na ceremonii wręczenia nagród, puchary będzie można odebrać tylko w siedzibie Organizatora – Sztab dOB w Gdyni do 31 maja 2019 r.
 4. Zdobywcy miejsc I – III we wszystkich klasyfikacjach biegowych mężczyzn, kobiet i drużynowej otrzymają pamiątkowy puchar.
 5. Organizator wyróżni nagrodą specjalną najstarszego i najmłodszego uczestnika, który ukończy bieg.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych nagród w wybranych przez siebie klasyfikacjach.

XII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO), dane osobowe uczestników Biegu 5 MIL przetwarzane będą w celach organizacji i przeprowadzenia biegu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody oraz innych czynności związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą i nie będą udostępniane innym odbiorcom.
 2. Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne,  ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów. Niepodanie danych lub brak zgody na ich przetwarzanie, uniemożliwia udział w Biegu 5 MIL. Informujemy, że wyrażona zgoda może zostać w każdym czasie odwołana.
 3. Przetwarzanie danych uczestników, w związku z udziałem w Biegu 5 MIL, obejmuje także publikację imienia i nazwiska, roku urodzenia, Jednostki Wojskowej, klubu uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany będzie projekt.
 4. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez Organizatora i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2019 roku (RODO). Organizator nie będzie ujawniał tych informacji żadnym osobom trzecim.

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszystkich uczestników Biegu 5 MIL obowiązuje niniejszy regulamin.
 2. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
 3. Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie i startują na własną odpowiedzialność.
 4. Wysłanie zgłoszenia i dokonanie wpłaty za udział w zawodach jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu oraz wzięciem udziału w imprezie i nie podlega zwrotowi.
 5. Niniejszy regulamin może ulec zmianie. Informacja zostanie umieszczona na stronie organizatora.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu, robienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym świecie wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników biegu. Mogą one być wykorzystane przez Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach typu CD-Rom, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno – reklamowe związane
  z działalnością prowadzoną przez Organizatora.
 8. Na miejsce biegu zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji podnoszących wydajność fizyczną oraz alkoholu. Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków i substancji, zarówno przed, jak i podczas biegu, pod groźbą wykluczenia z niego. W wypadku stwierdzenia, że uczestnik narusza powyższy zakaz, Organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia do udziału w biegu lub wykluczenia w jego trakcie.
 9. Każdy uczestnik biegu jest zobowiązany do umieszczenia numeru startowego z przodu, na wysokości klatki piersiowej pod karą dyskwalifikacji.
 10. Zawodnik po zakończeniu biegu jest zobowiązany do zwrotu CHIPA a brak takiego faktu może skutkować dyskwalifikacją.
 11. Organizator zapewnia doraźną opiekę medyczną na trasie i mecie biegu.
 12. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione w trakcie imprezy.
 13. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator.

ORGANIZATOR