Bieg 5 mil

Dla Uczestników

VI BIEG “5 MIL” 2018 – REGULAMIN


REGULAMIN

Regulamin Biegu “5 MIL”

I. ORGANIZATOR

1. Organizatorem Biegu “5 MIL” jest Gdyński Dywizjon Okrętów Bojowych oraz Stowarzyszenie Oficerów Marynarki Wojennej RP

2. Impreza odbywa się we współpracy z Gdyńskim Centrum Sportu.

II. PATRONAT

1. Patronat honorowy nad Biegiem “5 MIL” objął Prezydent Miasta Gdynia Pan dr Wojciech Szczurek

III. CEL

1. Popularyzacja i upowszechnianie biegania, jako najprostszej formy aktywności ruchowej o prozdrowotnej wśród żołnierzy zawodowych i środowisk cywilnych.

2. Promocja Gdyńskiego Dywizjonu Okrętów Bojowych, Stowarzyszenia Oficerów Marynarki Wojennej oraz miasta Gdynia.

3. Wyłonienie najlepszych zawodników w klasyfikacji OPEN kobiet i mężczyzn oraz w dodatkowych kategoriach dla wojskowych (kobiet i mężczyzn) oraz zawodników służących w Gdyńskim Dywizjonie Okrętów Bojowych.

4. Wyłonienie najlepszych drożyn w klasyfikacji open i klasyfikacji drużyn wojskowych.

IV. TERMIN I MIEJSCE

1. Bieg “5 MIL” odbędzie się w dniu 24 maja 2018 roku na terenie Portu Wojennego Gdynia.

2. Start zawodników odbędzie się przed okrętem ORP “Gen. T. Kościuszko” o godz. 11:00

3. Meta biegu będzie znajdować się przed okrętem ORP “Gen. T. Kościuszko”.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany organizacji startu i mety.

V. DYSTANS, TRASA BIEGU, LIMIT CZASU

1. Długość tresy: 5 mil morskich (9260 m = 2 pętle po 4630 m). Trasa nie posiada atestu PZLA.

2. Trasa będzie oznaczona co 1 km.

3. Trasa będzie wyłączona z ruchu kołowego (z wyjątkiem pojazdów organizatora). Wyłączenie dotyczy również rowerów, rolek, deskorolek oraz innych urządzeń mechanicznych.

4. Poza osobami pełniącymi funkcje organizacyjne, na trasie nie mogą przebywać osoby bez numeru startowego. Osoby naruszające niniejszy zakaz mogą być usunięte z trasy biegu przez odpowiednie służby.

5. Ze względów na bezpieczeństwo zabrania się:

– wnoszenia na trasę biegu przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla innych zawodników,

– uczestnictwa w biegu w stroju zasłaniającym twarz i uniemożliwiającym identyfikację zawodnika,

– startu ze zwierzętami.

6. Na trasie zostanie umieszczony jeden punkt z wodą w okolicy budynku Sztabu dOB i będzie zabezpieczał przebieg zawodników na dwóch pętlach biegowych.

7. Na trasie Biegu “5 MIL”  będą punkty kontrolne elektronicznego pomiaru czasu. Ominięcie bramki kontrolnej wbieganie na chodnik, trawnik czy jakąkolwiek część drogi, nie będącą trasą biegu, może skutkować dyskwalifikacją.

8. Limit czasu na ukończenie zawodów wynosi 1,5 godziny.

9. Po upływie limitu czasu, zawodnik jest zobowiązany do niezwłocznego opuszczenia trasy biegu.

10. Osoba, która pozostanie na trasie po upływie tego czau, robi to na własną odpowiedzialność i może zostać ukarany za łamanie przepisów ruchu drogowego oraz Kodeksu Cywilnego.

VI. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. W Biegu “5 MIL” może wziąć udział osoba, która najpóźniej w dniu biegu ukończy 18 lat.

2. Każdy zawodnik, startujący w Biegu “5 MIL”, musi zostać zweryfikowany. Weryfikacja następuje przy odbiorze pakietu startowego w Biurze Zawodów.

3. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w Biegu “5 MIL” tylko pod opieką osoby pełnoletniej oraz za pisemną zgodą opiekunów prawnych. Fakt ten obowiązkowo należy odnotować w karcie zgłoszeniowej wypełnionej w Biurze Zawodów przed startem.

4. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu, będzie prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego w formie elektronicznej oraz w biurze zawodów osobiste podpisanie odbioru pakietu startowego uczestnika.

5. Zawodnicy biorą udział w biegu na własną odpowiedzialność. Wypełnienie prawidłowo formularza zgłoszeniowego oraz dokonanie opłaty startowej oznacza, że uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w biegu,w tym zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała oraz urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód o charakterze majątkowym i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko.

6. Uczestnicy biegu zobowiązani są do bezwzględnego wykonywania poleceń służb odpowiedzialnych za kierowanie ruchem drogowym, w tym Żandarmerii Wojskowej, sędziów, i innych służb zabezpieczających trasę biegu.

7. Decyzje obsługi medycznej dotyczące kontynuowania biegu są ostateczne i niepodważalne.

8. Drużyny będą rywalizować w dwóch kategoriach: “OPEN” i „Zespołów Wojskowych”.

9. Każda drużyna składa się z pięciu osób w tym minimum jednej kobiety, obowiązkowo zgłoszonych do biegu indywidualnego. Drużyny wojskowe muszą mieć w składzie pięć osób wojskowych

10. Zawodników będących członkami poszczególnych drużyn obowiązuje regulamin BIEGU „5 MIL”. Jeden zawodnik może reprezentować jedną drużynę

11. Za drużynę odpowiedzialny jest jej kapitan. Jest on jedyną osobą, która:

– zgłasza ekipę do udziału w Biegu Drużynowym,

– decyduje o składzie drużyny,

– występuje w imieniu drużyny,

– kontaktuje się z organizatorem biegu.

12. Za wynik końcowy drużyny uznaje się sumę pięciu czasów osiągniętych przez jej zawodników, w tym minimum jednej kobiety. W “kategorii zespołów wojskowych” wygrywa zespół, której suma 5 zawodników wojskowych jest najmniejsza. W “kategorii drużynowej OPEN” wygrywa zespół, której suma 5 zawodników jest najmniejsza. W przypadku, gdy bieg ukończy mniej niż 5 zawodników (w tym minimum jedna kobieta) reprezentujących drużynę, nie będzie ona klasyfikowana.

13. Zgłoszenia drużyn przyjmowane są do 15 maja 2018 roku

14. Kapitan zgłasza drużynę wypełniając formularz zgłoszeniowy pobrany ze strony www.5mil.pl i wypełniony przesyła na adres piecmil@wp.pl. Jakiekolwiek zmiany w składach drużyn kapitan dokonać może do 15 maja 2018 roku.

15. W razie uzyskania jednakowych wyników przez więcej niż jedną drużynę, o pozycji w klasyfikacji końcowej decyduje czas najlepszego zawodnika w drużynie

16. Zawodnicy zdyskwalifikowani za doping i odbywający karę za nieprzestrzeganie regulaminu nie mają prawa startu w Biegu “5 MIL” aż do wygaśnięcia dyskwalifikacji.

17. Koszt opłaty startowej, opłat za noclegi, dojazdów oraz własnego wyżywienia każdy zawodnik pokrywa we własnym zakresie.

18. Rzeczy do depozytu będą przyjmowane tylko w udostępnionych przez organizatorów workach, na których znajdować się będzie specjalne oznakowanie.

19. Organizator nie bierze odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione w depozycie

VII. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA

1. Zgłoszenia indywidualne do Biegu “5 MIL” będą przyjmowane poprzez formularz zgłoszeniowy, dostępny na http://competit.pl/zgloszenie/2615/, zaakceptować regulamin zawodów oraz uiścić odpowiednią opłatę przez panel przelewy24.

STOWARZYSZENIE OFICERÓW MARYNARKI WOJENNEJ RP ZARZĄD GŁÓWNY
Zawiszy Czarnego 1
81-374 Gdynia
NIP: 5862161809
nr konta: 13 1750 0012 0000 0000 2508 7658

Rejestracja rozpocznie się 10 kwietnia 2018 r. i będzie trwać do 15 maja 2018 r. lub do wyczerpania miejsc.

2. ZGŁOSZENIE DRUŻYN: kapitan drużyny wypełnia formularz zgłoszeniowy do 15 maja2018 roku i wysyła osobnym e-mail na adres: pięcmul@wp.pl, dodając nazwę drużyny, imię i nazwisko (stopień wojskowy) wszystkich zawodników. Drużyna składa się z 5 osób (w tym minimum jednej kobiety), obowiązkowo wcześniej zgłoszonych do biegu indywidualnego (każda osoba może być klasyfikowana tylko w jednej drużynie).

3. Limit uczestników w Biegu “5 MIL” wynosi 500 osób z uiszczoną opłatą startową, ilość zgłoszonych zespołów wynika tylko z zawodników zgłoszonych indywidualnie. W przypadku wyczerpania limitu, Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów.

4. Za zgłoszenie uważa się dostarczenie prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz uiszczenie opłaty startowej w określonej niniejszym regulaminem wysokości.

5. Opłata startowa za udział w Biegu “5MIL” w terminie od 10 kwietnia 2018 r. do 15 maja 2018 r. wynosi 30 zł, opłacona przez panel przelewy24 w trakcie rejestracji zgłoszenia.

6. Opłatę należny uregulować podczas rejestracji, w przeciwnym razie zgłoszenie będzie anulowane.

7. Potwierdzenie rejestracji i dokonanej opłaty przez uczestnika biegu jest ukazanie się na stronie http://competit.pl/lista/2615/

8. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji zawodnika, nieukończenia biegu lub wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Nie ma możliwości przeniesienia opłaty na innego uczestnika, ani na inny rok.

9. Każdy uczestnik, który przekaże pakiet startowy innej osobie, może zostać zdyskwalifikowany, jak również zawieszony w prawach uczestnictwa imprezach organizowanych przez Gdyński Dywizjon Okrętów Bojowych na 2 lata.

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji przelewów bankowych i pocztowych.

VIII. PAKIET STARTOWY

1. W ramach opłaty startowej każdy uczestnik otrzymuje:

– numer startowy z chipem i czterema agrafkami,

– medal na mecie,

– worek na odzież (depozyt),

– zabezpieczenie medyczne,

– elektroniczny pomiar czasu,

– możliwość skorzystania z szatni i depozytu,

2. Podstawą odbioru pakietu startowego jest złożeniu własnoręcznego podpisu w biurze zawodów oraz weryfikacja danych na podstawie dokumentu tożsamości.

3. Odbiór pakietu startowego można dokonać tylko osobiście w biurze w dniu zawodów, bez możliwości odbioru za inną osobę.

4. Biuro będzie się mieścić w Centrum Zawodów i czynne będzie  dniu 24 maja 2018 roku w godzinach 8.00 – 10.30:

5. Po biegu w dniu 24 maja 2018 roku w godzinach 11.30 – 14.00 dla uczestników biegu  w Centrum Zawodów odbędzie się Pasta Party.

IX. KLASYFIKACJA I WYNIKI

1. W Biegu “5 MIL” prowadzone będą następujące klasyfikacje:

– kategoria generalna kobiet,

– kategoria generalna mężczyzn,

– kategoria wojskowa kobiet,

– kategoria wojskowa mężczyzn,

– kategoria drużynowa – OPEN,

– kategoria drużynowa – wojskowa,

– kategoria indywidualna kobiet dOB,

– kategoria indywidualna mężczyzn dOB,

2. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia dodatkowych kategorii lub usunięcia kategorii z rywalizacji.

3. Wyniki będą opublikowane na tablicy informacyjnej w centrum zawodów,  na stronie internetowej imprezy www.5mil.pl  oraz przekazane do informacji mediów.

X. NAGRODY

1. Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą Bieg “5 MIL” otrzymają pamiątkowy medal na mecie.

2. Warunkiem otrzymania nagród jest ukończenie biegu.

3. W przypadku nieobecności na ceremonii wręczenia nagród, puchary będzie można odebrać tylko w siedzibie Organizatora – dOB w Gdyni do 31 maja 2018 r.

4. Zdobywcy miejsc I – III we wszystkich klasyfikacjach biegowych mężczyzn, kobiet i drużynowych otrzymają pamiątkowy puchar.

5. Organizator wyróżni nagrodą specjalną najstarszego i najmłodszego uczestnika, który ukończy bieg.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych nagród w wybranych prze siebie klasyfikacjach.

XI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Zgodnie z art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922.) dane osobowe uczestników Biegu “5 MIL” przetwarzane będą w celach organizacji i przeprowadzenia biegu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody oraz innych czynności związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą i nie będą udostępniane innym odbiorcom.

2. Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne,  ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów. Niepodanie danych lub brak zgody na ich przetwarzanie, uniemożliwia udział w Biegu “5 MIL” . Informujemy, że wyrażona zgoda może zostać w każdym czasie odwołana.

3. Przetwarzanie danych uczestników, w związku z udziałem w Biegu “5 MIL”, obejmuje także publikację imienia i nazwiska, roku urodzenia, Jednostki Wojskowej, klubu uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany będzie projekt.

4. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez Organizatora i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r, (Dz. U. z 2016 r., poz. 922). Organizator nie będzie ujawniał tych informacji żadnym osobom trzecim.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszystkich uczestników Biegu “5 MIL” obowiązuje niniejszy regulamin.

2. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

3. Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie i startują na własną odpowiedzialność.

4. Wysłanie zgłoszenia i dokonanie wpłaty za udział w zawodach jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu oraz wzięciem udziału w imprezie i nie podlega zwrotowi.

5. Niniejszy regulamin może ulec zmianie. Informacja zostanie umieszczona na stronie organizatora.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu, robienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym świecie wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników biegu. Mogą one być wykorzystane przez Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach typu CD-Rom, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno – reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora.

8. Na miejsce biegu zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji podnoszących wydajność fizyczną oraz alkoholu. Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków i substancji, zarówno przed, jak i podczas biegu, pod groźbą wykluczenia z niego. W wypadku stwierdzenia, że uczestnik narusza powyższy zakaz, Organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia do udziału w biegu lub wykluczenia w jego trakcie.

9. Każdy uczestnik biegu jest zobowiązany do umieszczenia numeru startowego z przodu, na wysokości klatki piersiowej pod karą dyskwalifikacji.

10. Zawodnik po zakończeniu biegu jest zobowiązany do zwrotu CHIPA a brak takiego faktu może skutkować dyskwalifikacją.

11. Organizator zapewnia doraźną opiekę medyczną na trasie i mecie biegu.

12. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione w trakcie imprezy.

13. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator.


VI BIEG “5 MIL” 2018 – INFORMACJE DLA ZAWODNIKÓW I ZESPOŁÓW


INFORMACJE DLA ZAWODNIKÓW

PAMIĘTAJCIE O DOKONANIU NIEZBĘDNYCH FORMALNOŚCI

W CELU PRAWIDŁOWEGO INDYWIDUALNEGO  ZGŁOSZENIA SIĘ DO BIEGU “5 MIL”!

 

Wszyscy chętni, którzy chcą wystartować w VI Biegu “5 MIL” muszą zarejestrować się i podać wszelkie potrzebne dane w elektronicznym formularzu zgłoszeniowym poprzez stronę http://competit.pl/zgloszenie/2615/ w terminie od 10 kwietnia 2018r.  do 15 maja 2018r.  Pamiętajcie, że wszystkich zawodników biorących udział w biegu obowiązuje REGULAMIN.

INFORMACJE O ZAPISACH DLA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH

Jeżeli chcesz w biegu być sklasyfikowanym w kategorii wojskowej to bezwzględnie należy w formularzu zgłoszeniowym podać stopień wojskowy oraz numer swojej jednostki wojskowej lub pododdziału jaki będziesz reprezentował.  W przypadku nie podania tych danych zostaniesz sklasyfikowany w kategorii OPEN.

INFORMACJE O ZAPISACH DLA BIEGACZY ŚRODOWISKA CYWILNEGO

Wszyscy chętni biegacze środowiska cywilnego przed wypisaniem elektronicznego formularza zgłoszeniowego powinni taki akces zgłosić poprzez wysłanie emaila na adres piecmil@wp.pl w celu weryfikacji zgłoszenia. Po rozpatrzeniu zgłoszenia organizatorzy prześlą odpowiedź i  informację zwrotną o dalszym postępowania dotyczącego prawidłowego zapisania się na VI Bieg “5 MIL”.

INFORMACJE DLA ZESPOŁÓW

PAMIĘTAJCIE O DOKONANIU NIEZBĘDNYCH FORMALNOŚCI

W CELU PRAWIDŁOWEGO ZGŁOSZENIA DRUŻYNY DO BIEGU “5 MIL”!

Zapraszamy do udziału w rywalizacji w biegu drużynowym. Zgłoszenie dokonuje kapitan drużyny spośród zapisanych indywidualnie uczestników, poprzez pobranie formularza (FORMULARZ) i odesłanie go na adres piecmil@wp.pl .  W skład drużyny wchodzi 5 osób w tym co najmniej 1 kobieta reprezentując swoją macierzystą jednostkę wojskową. Jeden zawodnik może reprezentować jedną drużynę. Jednostka wojskowa może wystawić dowolną ilość drużyn.

Tylko kapitan drużyny może zgłaszać ekipę do udziału w biegu drużynowym, decydować o składzie drużyny, występować w imieniu drużyny i kontaktować się z organizatorem.

Do klasyfikacji drużynowej wojskowej zaliczane będą ekipy, które posiadają w swoim składzie wszystkich żołnierzy zawodowych. Pozostałe ekipy będą klasyfikowane w kategorii drużynowej OPEN.


VI BIEG “5 MIL” 2018 – WYNIKI


WYNIKI
VI BIEGU “5 MIL”

OPEN – MĘŻCZYŹNI

OPEN – KOBIETY


VI BIEG “5 MIL” 2018 – LISTA ZGŁOSZONYCH ZESPOŁÓW


LISTA ZGŁOSZONYCH ZESPOŁÓW
DO  VI BIEGU 5 MIL

1 – NAZWA ZESPOŁU: Klub Biegowy Straży Miejskiej w Gdańsku
KATEGORIA – OPEN
SKŁAD ZESPOŁU:
1. Piotr Fiłonowicz
2. Martyna Grzesiuk
3. Robert Kacprzak
4. Paweł Nadowski
5. Iwona Gruchała

2 – NAZWA ZESPOŁU: Morskie Kły
KATEGORIA – OPEN, WOJSKOWA
SKŁAD ZESPOŁU:

1. por. mar. Maciej Bieława
2. mar. Krzysztof RYTA
3. por. mar. Katarzyna Cyganek
4. bsmt Arkadiusz Koryzma
5. bsm. Marcin Wysocki

3 – NAZWA ZESPOŁU: 34 BKPanc Żagań
KATEGORIA – OPEN, WOJSKOWA

SKŁAD ZESPOŁU:
1. st. szer. Radek Bialic
2. szer. Natalia Klaybor
3. szer. Daniel Dulski
4. szer. Adam Marysiak
5. szer. Dawid Klaybor

4 – NAZWA ZESPOŁU: 13 Wojskowy Oddział Gospodarczy
KATEGORIA – OPEN, WOJSKOWA
SKŁAD ZESPOŁU:
1. ppłk Roman Kęsik
2. ppor. Anna Węgrzynowska
3. ppor. Marcin Lis
4. st. chor. sztab. Krzysztof Grodek
5. st. chor. sztab. rez. Zbigniew Wojanowski

5 – NAZWA ZESPOŁU: 32. BLT JASTRZĄB
KATEGORIA – OPEN, WOJSKOWA
SKŁAD ZESPOŁU:
1. mjr Paweł Kwiatkowski
2. kpt. Sylwia Aleksander
3. st. chor. Sławomir Gajda
4. mł. chor. Sylwester Rębacz
5. st. sierż. Adam Karbowiak

6 – NAZWA ZESPOŁU: ORP GEN. K. PUŁASKI
KATEGORIA – OPEN, WOJSKOWA
SKŁAD ZESPOŁU:
1. st. mar. Justyna Tomala
2. bosm. Robert Kujawski
3. mat Marek Jabłoński
4. mat Jakub Ossowski
5. mar. Maciej  Wnuk

7 – NAZWA ZESPOŁU: 49 Baza Lotnicza
KATEGORIA – OPEN, WOJSKOWA
SKŁAD ZESPOŁU:
1. kpt. Kamila Zalewska
2. sierż. Leszek Graban
3. chor. Dariusz Wasik
4. kpr. Tomasz Świątkowski
5. kpt. Maciej Bryła

8 – NAZWA ZESPOŁU: Dowództwo Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego
KATEGORIA – OPEN, WOJSKOWA
SKŁAD ZESPOŁU:
1. st. chor. szt. Krzysztof Sęderek
2. st. chor. szt. Piotr Rybakowicz
3. mł. chor. Daniel Kajtowski
4. st. szer. Kamil Wasilewski
5. szer. Agata Zieliński

9 – NAZWA ZESPOŁU: 7 Pomorska Brygada Obrony Terytorialnej
KATEGORIA – OPEN
SKŁAD ZESPOŁU:
1. Andrzej Wyrzykowski
2. Katarzyna Szymańska
3. Mirosław Kręgielewski
4. Janusz Kolesiński
5. Piotr Zawiszewski

10 – NAZWA ZESPOŁU: 20 Bartoszycka Brygada Zmechanizowana
KATEGORIA – OPEN, WOJSKOWA
SKŁAD ZESPOŁU:
1. plut. Krystian Sosnowski
2. st. szer. Grzegorz Suchowiecki
3. szer. Barbara Jankowska
4. szer. Krystian Sikorski
5. szer. Karol Kowalski

11 – NAZWA ZESPOŁU: Ośrodek Badawczy Służby MPS
KATEGORIA – OPEN
SKŁAD ZESPOŁU:
1. Karolina Kulwicka
2. Sławomir Pietkun
3. Mirosław Nowak
4. Robert Burkiciak
5. Marcin Cendrowski

12 – NAZWA ZESPOŁU: Biegająca Gdynia
KATEGORIA – OPEN
SKŁAD ZESPOŁU:
1. Olga Łotocka
2. Tomasz Bogusz
3. Szymon Gwardjak
4. Marek Kowalski
5. Paweł Pacholec

13 – NAZWA ZESPOŁU: Dowództwo 3. Flotylli Okrętów
KATEGORIA – OPEN, WOJSKOWA
SKŁAD ZESPOŁU:
1. kmdr ppor. Radosław Pioch
2. kpt. mar. Anna Sech
3. mł. chor. mar. Marcin Wasilewski
4. st. bsm. Grzegorz Waletko
5. mł. chor. mar. Grzegorz Kaczorowski

14 – NAZWA ZESPOŁU: Siła i czosnek – 9 pułk rozpoznawczy
KATEGORIA – OPEN, WOJSKOWA
SKŁAD ZESPOŁU:
1. mł.chor. Mariusz Opalach
2. st.sierż. Marek Olszewski
3. sierż.Paweł Pochodaj
4. szer. Kamil Wajda
5. szer. Aleksandra Piórkowska

15 – NAZWA ZESPOŁU: 34 Wojskowy Oddział Gospodarczy
KATEGORIA – OPEN
SKŁAD ZESPOŁU:
1. Tomasz Zieliński
2. Ewelina Grzesik
3. Aleksandra Szubart
4. Krzysztof Błachowicz
5. Tadeusz Rogala

16 – NAZWA ZESPOŁU: 1 batalion zmechanizowany Lębork
KATEGORIA – OPEN, WOJSKOWA
SKŁAD ZESPOŁU:
1. st. szer. Krzysztof Bartkiewicz
2. szer. Natalia Kahs
3. plut. Błażej Król
4. st. szer. Adam Struk
5. st. szer. Artur Nowicki

17 – NAZWA ZESPOŁU: 21. BAZA LOTNICTWA TAKTYCZNEGO
KATEGORIA – OPEN, WOJSKOWA
SKŁAD ZESPOŁU:
1. ppor. Marta Dybowska
2. st.chor.szt. Tomasz Sikora
3. chor. Grzegorz Dereń
4. sierż. Zbigniew Błaszczyk
5. st.szer. Anna Jusińska

18 – NAZWA ZESPOŁU: SOF – KPW Gdynia
KATEGORIA – OPEN, WOJSKOWA
SKŁAD ZESPOŁU:
1. st. chor. mar. Zbigniew Stempniak
2. st. szer. Łuksz Wawrzeła
3. st. szer. Janusz Bujak
4. szer. Anna Karolewska
5. szer. Kamila Kułakowska

19 – NAZWA ZESPOŁU:Hydrografowie-Dywizjon Zabezpieczenia Hydrograficznego MW
KATEGORIA – OPEN, WOJSKOWA
SKŁAD ZESPOŁU:
1. kmdr por. Dariusz Beczek
2. kmdr por. Mariusz Filiński
3. por. mar. Jakub Przygodzki
4. bsmt. Michał Chrobak
5. mar. Patrycja Tatarowska

20 – NAZWA ZESPOŁU: 8 Batalion radiotechniczny
KATEGORIA – OPEN, WOJSKOWA
SKŁAD ZESPOŁU:
1. plut Łukasz Kostrowski
2. szer Monika Górniak
3. st.szer Dawid Glinkowski
4. st.szer Mariusz Wrotny
5. st.szer Waldemar Kiernozek

21 – NAZWA ZESPOŁU: 22. ODN BYDGOSZCZ
KATEGORIA – OPEN, WOJSKOWA
SKŁAD ZESPOŁU:
1. ppłk Zbigniew Zygler
2. st. chor. Michał Muras
3. mł. chor. Teodor Tomecki
4. st. sierż. Rafał Leba
5. plut. pchor. Edyta Czyszek

22 – NAZWA ZESPOŁU: Akademia Marynarki Wojennej
KATEGORIA – OPEN, WOJSKOWA
SKŁAD ZESPOŁU:
1. st. chor. sztab. mar. Mariusz Tołtyżewski
2. bsm. pchor. Patrycja Breza
3. mat pchor. Przemysław Patalon
4. mat pchor. Mikołaj Antkowiak
5. st. mar. pchor. Wacław Kryszak

23 – NAZWA ZESPOŁU: “Orzeł” i przyjaciele
KATEGORIA – OPEN
SKŁAD ZESPOŁU:
1. Ania Siudak
2. Artur Dymowski
3. Paweł Palma
4. Adam Roniarski
5. Artur Kwiatkowski

24 – NAZWA ZESPOŁU: 8. batalion radiotechniczny
KATEGORIA – OPEN, WOJSKOWA
SKŁAD ZESPOŁU:
1. st.chor.szt. Robert Gmitrzuk
2. chor. Andrzej Sabała
3. st.szer. Jarosław Kordek
4. szer. Monika Górniak
5. st.szer. Łukasz Kostrowski

25 – NAZWA ZESPOŁU: 22 WOJSKOWY OŚRODEK KARTOGRAFICZNY – Ostrów Biega
KATEGORIA – OPEN, WOJSKOWA
SKŁAD ZESPOŁU:
1. sierż. Piotr Romejko
2. kpr. Norbert Matusiak
3. kpr. Mariusz Cich
4. st. szer. Mateusz Szwajkowski
5. szer. Olga Malik

26 – NAZWA ZESPOŁU: dywizjon Okrętów Bojowych – SZTAB
KATEGORIA – OPEN, WOJSKOWA
SKŁAD ZESPOŁU:
1. kmdr por. Radosław Hurbańczuk
2. por. mar. Katarzyna Gwozdecka
3. kpt. mar. Krzysztof Niekurzak
4. kpt. mar. Marcin Pilanowski
5. mł. chor. mar. Grzegorz Gleń

27 – NAZWA ZESPOŁU: 104 blog Wałcz
KATEGORIA – OPEN, WOJSKOWA
SKŁAD ZESPOŁU:
1.  st. chor. sztab. Sylwester Bazimierowski
2. plut. Jan Wysocki
3. szer. Szymon Drożdż
4. st. szer. Krzysztof Michoński
5. szer. Helena Kosecka

28 – NAZWA ZESPOŁU: Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych Poznań
KATEGORIA – OPEN, WOJSKOWA
SKŁAD ZESPOŁU:
1. szer. Izabela Trzaskalska
2. szer. Paweł Prądzyński
3. st. szer. Damian Żubrowski
4. szer. Przemysław Klein
5. st. chor. sztab. Sławomir Burchardt

29 – NAZWA ZESPOŁU: 18 Wojskowy Oddział Gospodarczy
KATEGORIA – OPEN, WOJSKOWA
SKŁAD ZESPOŁU:
1. ppor. Marcin Skrzypczak
2. mł. chor. Krzysztof Klein
3. sierż. Łukasz Cetra
4. kpr. Łukasz Kiełtyka
5. szer. Karolina Bisko

30 – NAZWA ZESPOŁU: Akademia Marynarki Wojennej II
KATEGORIA – OPEN, WOJSKOWA
SKŁAD ZESPOŁU:
1. bsm. pchor.  Kinga Tomaszewska
2. st. mat pchor. Karol Kukulski
3. mat pchor.  Hubert Kupis
4. bsmt pchor.  Adrian Błaszczyk
5. kmdr Mariusz Wąż

31 – NAZWA ZESPOŁU: 6 Brygada Powietrznodesantowa
KATEGORIA – OPEN, WOJSKOWA
SKŁAD ZESPOŁU:
1. kpr. Damian Zacharski
2. st.szer. Rafał Kulig
3. szer. Sylwia Kuśpiet
4. st.szer. Kamil Murzyn
5. st.szer. Tomasz Ogorzały

32 – NAZWA ZESPOŁU: 16 batalion saperów
KATEGORIA – OPEN, WOJSKOWA
SKŁAD ZESPOŁU:
1. st. kpr. Krzysztof Marzec
2. szer. Łukasz Grębowiec
3. szer. Anna Motowidło
4. st. szer. Marcin Nowak
5. st. szer. Paweł Maciej

33 – NAZWA ZESPOŁU: ŻANDARMERIA GDYNIA
KATEGORIA – OPEN, WOJSKOWA
SKŁAD ZESPOŁU:
1. chor. Arleta Marcinkiewicz- Putzig
2. mł. chor. Karol Labudda
3. sierż. Radosław Jurkiewicz
4. st. kpr. Paweł Solejewski
5. kpr. Michał Studziński

34 – NAZWA ZESPOŁU: OS ŻW Mińsk Mazowiecki
KATEGORIA – OPEN, WOJSKOWA
SKŁAD ZESPOŁU:
1. szer. Aneta Wysokińska
2. st. szer. Beata Ślązak
3. sierż. Sebastian Węgliński
4. st. sierż. Mariusz Murawski
5. st. szer. Andrzej Krok


VI BIEG “5 MIL” 2018 – ZAPISY


ZAPISY

Do VI BIEGU “5 MIL” – 2018 zapisać można się od 10 kwietnia 2018 r. do 15 maja 2018 r.

limit – 500 miejsc

FORMULARZ  ZGŁOSZENIOWY

LISTA  ZAPISANYCH  ZAWODNIKÓW

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY – DO BIEGU DRUŻYNOWEGO

Osoby, które będą startowały w VI Biegu “5 Mil” i nie posiadają przepustki na wejście do Portu Wojennego Gdynia,
mogą za pomocą poniższego formularza podać niezbędne dane umożliwiające wejście do PW Gdynia.
Zawodnicy, którzy nie zgłoszą się za pośrednictwem tego formularza będą musiały osobiście pobrać przepustkę
z Biura Przepustek KPW Gdynia, co może być dla nich w tym dniu dużym utrudnieniem.
Formularz do zapisów będzie aktywny do 15 maja 2018 roku.

ZAPISY NA WEJŚCIE DO PORTU WOJENNEGO GDYNIA
DLA ZAWODNIKÓW NA CZAS BIEGU “5 MIL